อบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมในงานด้านสุขภาพ” Social Return on investment (SROI in Health)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมในงานด้านสุขภาพ” Social Return on investment (SROI in Health)

เปิดรับสมัคร
🔴วันเริ่มรับสมัคร 26 ธันวาคม 2565
🔴วันสิ้นสุดรับสมัคร และชำระค่าสมัคร 12 พฤษภาคม 2566
🔴อบรมครบ 18 ชั่วโมงรับประกาศนียบัตร

รูปแบบการอบรม
🟢Online หรือ Onsite ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🟢อบรมระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566

📝รับสมัครทาง https://www2.lifelong.cmu.ac.th