เครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

เครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกสามัญ


คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
วิทยาลัยนครราชสีมา
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 

 เครือข่ายสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกวิสามัญ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต