การประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีฯ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีฯ เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ชุดใหม่ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี รายชื่อคณะกรรมมการบริหารสภาคณบดีฯ ชุดใหม่ ได้แก่

 1. คณะกรรมการตามมาตรา 20 (1) จำนวน 4 คน
  1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  4. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 2. คณะกรรมการตามมาตรา 20 (2) จำนวน 5 คน
  1. คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
  3. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  5. คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 3. คณะกรรมการตามมาตรา 20 (3) จำนวน 9 คน
  1. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
  2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  4. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  5. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  6. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  8. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  9. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 4. คณะกรรมการตามมาตรา 20 (4) จำนวน 3 คน
  1. หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  3. หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
——————————-
ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย :