การสมัครสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

  • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ โปรดส่งข้อมูลของหน่วยงานโดยย่อ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ จำนวนของพื้นที่ จำนวนหลักสูตร ชื่อหลักสูตร จำนวนนักศึกษารับเข้า และจำนวนที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปี  จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เป็นต้น (เป็นเอกสารแนบจำนวน 1 ชุดพร้อมไฟล์บันทึกในแผ่น CD)
  • สมาชิกประเภทสามัญ ชื่อผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดระดับคณะหรือเทียบเท่า
  • สมาชิกประเภทวิสามัญ ชื่อผู้สมัครต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดระดับภาควิชาหรือสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
  • เมื่อคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ตอบรับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครต้องชำระค่าสมาชิกภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการตอบรับเป็นสมาชิก
  • อัตราค่าบำรุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

1. สมาชิกสามัญ   ค่าบำรุงสมาชิกปีละ  10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

2. สมาชิกวิสามัญ  ค่าบำรุงสมชิกปีละ  5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสาร :   ใบสมัครสภาคณบดี