การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings
เพื่อเลือกตั้งประธาน รองประธาน และเลขาธิการ สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยชุดใหม่แทนชุดเดิม
ผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

ตำแหน่ง ประธานสภาคณบดีฯ
ได้แก่ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 1
ได้แก่ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่ง รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2
ได้แก่ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง เลขาธิการสภาคณบดีฯ
ได้แก่ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

————————————————————
ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย :