เปิดรับยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2567
ผู้สนใจยื่นเอกสารตามแบบฟอร์ม
แนบท้ายประกาศ สชวท.ที่ 2/2567
ส่งเอกสารผ่านทาง E-MAIL
OHS.CSTP@GMAIL.COM