การประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2565
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมฯ

สรุปสาระการประชุม  ดังนี้

 1. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 3 ท่าน
  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งด้วยวิธีออนไลน์ โดยผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ ได้แก่
  1.1 คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1.2 คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  1.3 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
 2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขธรรมนูญสภาคณบดีฯ พ.ศ. 2557
 3. หารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา วิชาการ ระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  โดยมีผู้บริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings