การประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
The 2nd National Conference on Public Health, Science and Technology 2023

PUBLIC HEALTH AND INNOVATION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)”

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2566
ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ncphst.sut.ac.th

 

สำนักวิชาสารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
044-223-781,044-223-995
iphsutservice@sut.ac.th
National Conference on Public Health, Science and Technology-NCPHST