ติดต่อ

ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

(ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ : sarawut.the@mahidol.ac.th

สำนักงานประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
E-mail : phwww@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 0 2354 8543

สำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาคารมหิตลาธิเบศร 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0 3839 0041,0 3810 2730 แฟกซ์ : 0 3839 0041

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กรสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
แห่งประเทศไทย

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 223 952, 044 223 923

 พัฒนาเว็บไซต์ โดย นายฤทธิไกร  นามเกษ 
E-mail: rittii.n12@gmail.com    โทรศัพท์ : 08 3088 8801