ขอเชิญเสนอชื่อรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Environmental Health Award) ปี 2566

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอเชิญบุคคลและองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
เสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Princess Environmental Health Award) ปี 2566

 

สมัครและส่งผลงานได้
ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://env.anamai.moph.go.th/th/page-princessenv66