เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครทาง

https://www.grad.cmu.ac.th

  • 20 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  • 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  • 1 มีนาคม 2566  รายงานตัว

รับสมัครตั้งแต่

วันที่ 15 พ.ย. 65 ถึง 15 ม.ค. 66

คุณสมบัติผู้สมัคร

ㆍสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สอบถามเพิ่มเติม

ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์

โทรศัพท์ 081-5959638

หรือ งานบริการการศึกษา 053 – 942504