ขอแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวรและม.ธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลสถาบันศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และ

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถาบันศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2563-2565