ขอเชิญผู้สนใจ ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ Thai Journal of Public Health

วารสาร Thai Journal of Public Health
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเตรียมต้นฉบับ
และส่งต้นฉบับของท่านได้ที่ Thai Journal of Public Health (tci-thaijo.org)