ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านการรับรองจาก
ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA
ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN – QA ระดับอาเซียน ระหว่างปี 2021-2022