การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ

การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ

วันที่ 14 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระพิเศษ โดยมี คณบดี และผู้บริหาร จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกกลาง ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ไม่เกิน 4 รายวิชา สำหรับการคัดเลือกนักศึกษาในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอข้อมูลรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกกลาง ต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมรับการประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาวะ “Healthy University Rating System (HURS) ที่จัดโดย สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบ online Cisco WebEx Meetings

——————————-
ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย :
Website http://cpheit.org