ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 14TH IEA-SEA Meeting & ICPH 2022

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติ
“The 14th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and
International Conference on Public Health and Sustainable Development, 2022

ท่านใดสนใจเข้าร่วมลงะทะเบียนได้ที่
https://sea-iea2022.mfu.ac.th