ขอเชิญอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารณสุข (Big Data Analytics in Public Health)

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางสาธารณสุข
(Big Data Analytics in Public Health)

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นความรู้ แนวคิดและการวิเคราะห์สถิติ ด้านระบาดวิทยา โดยการประยุกต์ใช้สถิติขั้นสูงในงานด้านสาธารณสุข การใช้เทคโนโลยี ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ แลการประยุกต์ใช้สื่อนำเสนอข้อมูลด้านสาธารณสุขสู่สาธารณะ เพื่อทำให้เกิดการเพิ่มความรู้ ทักษะและเกิดประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

“ช่วงวันรับสมัคร”

 • วันเริ่มรับสมัคร 1 พฤษภาคม 2565
 • วันสิ้นสุดรับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2565
 • วันสิ้นสุดชำระค่าสมัคร 21 พฤศจิกายน 2565

“ช่วงเวลาที่เรียน”

 • 23 พฤศจิกายน 2565 ถึง 25 พฤศจิกายน 2565

“รูปแบบ”

 • อบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบ Hybrid
  (ออนไลน์ร่วมกับออนไซต์)

“ค่ารรรมเนียมการศึกษา”

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3,000 บาท
 • และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 600 บาท
  (ยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา
  ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

“ผู้เข้ารับการอบรม”

 • เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 • และผู้ที่สนใจ จำนวน 30 คน (เปิดอบรมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขั้นต่ำ 10 คน)

*รับจำนวนจำกัด ครบจำนวนปิดระบบลงทะเบียน

“การติดต่อสอบถาม”
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.053-942-505 และ 053-942-518