ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
The 3rd International and National
Public Health Research Conference 2020

โดยเครือข่าย
– สำนักวิชา​สาธารณสุข​ศาสตร์​ ม.วลัย​ลักษณ์
– คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา​ ม.ทักษิณ
– สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ​ ม.สงขลานครินทร์
– คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ ม.สงขลานครินทร์

วันที่ 27 มีนาคม 2563
ณ อาคารเรียนรวม 7  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จ.นครศรีธรรมราช
ข้อมูลเพิ่มเติม
https://phrc.wu.ac.th/2563/