ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)
“The 2 nd National Conference of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0”

วันที่ 16-17 มกราคม 2563


ณ อาคารสำเภา ชูศรี (E4)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดการจัดงาน : hsresearch2020.mfu.ac.th

 

กำหนดการลงทะเบียน และส่งผลงานวิชาการ

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินการ
1. เปิดรับบทความวิจัย (บทคัดย่อ และ/หรือ บทความวิจัยฉบับเต็ม) บัดนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2562
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยเพื่อการแก้ไข ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
3. วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข วันที่ 15 ธันวาคม 2562
4. การชำระค่าลงทะเบียน ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2563
5. การประชุมวิชาการ วันที่ 16-17 มกราคม 2563

ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ ณิชารัศม์ ปัญจโพธิวัฒน์
อาจารย์ สุภาพร อุตสาหะ
โทรศัพท์ : 053 916 821
อีเมล: hsresearch2020@mfu.ac.th