การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 5209 ชั้น 2 อาคารสัมมนา 1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

« ของ 4 »