การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยและเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เอกสารการประชุม
1. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ฯ
2. Healthy University Framework