เลือกตั้งกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดี​ รองประธานสภาคณบดี​ และเลขาธิการสภาคณบดี​ ตามมาตรา​ 19​ ของธรรมนูญสภาคณบดีฯ​  โดยมีผลการเลือกตั้งดังนี้
1. ประธานสภาคณบดี ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองประธานสภาคณบดี ได้แก่​
ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เลขาธิการสภาคณบดี ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาลัย หาญจนลักษณ์
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยมีคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings