เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) มหาวิทยาสัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITY OF PHAYAO
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เปิดรับสมัคร

เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก)
มหาวิทยาสัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาโท

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก (จันทร์ – ศุกร์)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (เสาร์ – อาทิตย์)

ระดับปริญญาเอก

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (จันทร์ – ศุกร์)

 

ตั้งแต่บัดนี้ – 6 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 
www.admission.up.ac.th

ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (บัณฑิตศึกษา)
19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

 

งานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3313