ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ​
รองศาสตราจารย์​ ดร.สราวุธ​ เทพานนท์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม​ 2564