การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมสามัญประจำปี สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีฯ และหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ระหว่าง สภาคณบดีฯ กับ กรมอนามัย ในการนี้ นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) และนายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ร่วมประชุมหารือด้วย โดยมีคณบดีและผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

ภาพข่าวจาก : ประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

ภาพกิจกรรมการประชุม