การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กล่าวให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ประธานคณะกรรมบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งคณบดี รองคณบดี คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้มาประชุมหารือร่วมกันในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งทางด้านการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมประสานกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และสภาวิชาชีพอื่น ให้เป็นที่ยอมรับ

ทั้งนี้ การผลิตบุคลากรด้านการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และในส่วนของสถาบันการศึกษาในฐานะผู้ผลิตบุคลากรโดยตรง จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบและกลไกการกำกับดูแล  เพื่อการพัฒนาและรักษามาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนในสาขาสาธารณสุขศาสตร์และที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

แหล่งที่มาข่าว / ภาพถ่าย : 

รูปภาพบรรยากาศการประชุม