ประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562

การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M square

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข ประธานคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และนายไพศาล บางชวด นายกสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน อุปนายก กรรมการ ที่ปรึกษา และเลขาสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา 36 แห่งทั่วประเทศทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยเอกชน

การประชุมดังกล่าวได้ร่วมหารือในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งทางด้านกรอบมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ ที่สำคัญเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่างคณะกรรมบริหารสภาคณบดีสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร :
1. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี
2. เอกสารประกอบการประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 1-2562