ประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข 
ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุมเทา-ทอง 5 ชั้น 3 

ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา

 

รายละเอียดการประชุม
วาระที่ 1
1. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. กิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาคณบดีฯ และเครือข่าย

วาระที่ 2
1. การกำหนดชื่อวุฒิการศึกษาเป็บ ส.บ. หรือ วท.บ เพื่อการรับรองของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
2. การให้ความเห็นชอบกรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ความก้าวหน้าของการยกร่างวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อมในสภาวิชาชีพส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การให้การรับรองหลักสูตร ส.บ. และ วท.บ.ของสถาบันการศึกษาต่างๆผ่านสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
5. ร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วยการให้ความเห็นชอบของหลักสูตรการศึกษาการสาธารณสุขชุมชน
6. การจัดทำวารสารนานาชาติของสภาคณบดี ฯ

« ของ 2 »