การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
โดยมีคณบดี และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

ภาพกิจกรรมการประชุม