การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พร้อมทีมบริหารให้การต้อนรับคณบดีและผู้บริหารจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข
ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และทางระบบออนไลน์ Cisco WebEx

ภาพกิจกรรมการประชุม