เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท – ปริญญาเอก) มหาวิทยาสัยพะเยา คณะสาธารณสุขศาสตร์

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITY OF PH Read more

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สด.) ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก Read more