ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สด.) ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สด.) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรปริญญาเอก (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต: สด.) ภาคปกติ
เรียนเฉพาะเสาร์ – อาทิตย์ (หลักสูตรภาษาไทย) หลักสูตร 3 ปี
***รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม****
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ (ประธานหลักสูตร) 081-5959638
รับสมัครตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2563
ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์
หรือ เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย