การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ. 2567

⏰ ขยายระยะเวลาลงทะเบียน และส่งบทคัดย่อ/บทความ
สำหรับการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ พ.ศ. 2567
ในระหว่าง วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

✍️ เปิดรับบทคัดย่อและบทความ ขยายถึง 23 กรกฎาคม 2567

✍️ ประกาศผลการพิจารณาบทความ ขยายถึง 2 สิงหาคม 2567

✍️ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนขยายถึง 5 สิงหาคม 2567

 

หัวข้อการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
1. งานวิชาการด้านนโยบายสาธารณะระดับต่างๆ ได้แก่ สาธารณสุข การปกครอง ธรรมนูญชุมชน

2. งานวิชาการด้านผลกระทบสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม (มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ขยะอุตสาหกรรม และมลพิษอื่นๆ) และสุขภาพ

3. งานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือผลกระทบจาก การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ

4. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและการพัฒนา นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้ HIA ในประเด็นอื่นๆ การศึกษาระบบหรือกลไกที่ เกี่ยวข้องกับ HIA การพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน HIA

6. การประเมินผลกระทบอื่นๆ (SEA, EHIA, EIA,HIA)

💸ค่าลงทะเบียน
นักวิชาการ ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป 1,000 บาท
นักศึกษา (ปริญญาตรี โท และเอก) 500 บาท

🥰ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ph.cmu.ac.th/HIA2024