ประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ประชุมจัดทำ (ร่าง) ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) สาขาสาธารณสุขศาสตร์
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2559

[envira-gallery id=”176″]