การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2558

การประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

[envira-gallery id=”166″]