การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560

ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม  2560

ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม :