การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560

การประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่  14  กรกฎาคม  2560   ณ ห้องประชุม  CMP401  ชั้น  4

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 ดาวน์โหลดรายงานการประชุม :