ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น”ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

เสนอชื่อศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

“ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”
ประจำปี 2566

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566

 

โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อพร้อมส่งไฟล์ประวัติและผลงาน
ผู้ได้รับการเสนอชื่อในรูปแบบไฟล์ word ไปยัง
นางสาวนวพร พานิชเจริญ E-mail: navaporn.pan@mahidol.ac.th
และส่งแบบเสนอชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารแนบ จำนวน 1 ชุด
ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น
คณะสารารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 8543 ต่อ 1199