ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในแต่ละด้าน โดยมีคณะกรรมการบริหารฯ ประกอบด้วย
คณบดีจากคณะ/สถาบันของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

ภาพกิจกรรมการประชุม