การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม SCL101 อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รูปภาพบรรยากาศการประชุม
ที่มา :
รอบรั้วรามฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

« ของ 2 »