สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/65